ordonanta de plata

ordonanta de plata


Ordonanta de plata

Ordonanta de plata reprezintă o soluție rapidă și eficientă pentru recuperarea creanțelor certe, lichide și scadente provenite din relațiile comerciale cu colaboratorii sau furnizorii. Acest mecanism juridic asigură un proces accelerat de executare, bazându-se pe existența unui contract clar între părți, care să stipuleze obligația de plată în termeni specifici.

Situația premisă: Existența unui contract/convenții între tine și colaboratorul tău, prin care colaboratorul tău se obligă să îți achite o sumă de bani, la termenele convenite prin contract .

Vorbim de calitatea părților de creditor-debitor, constatată printr-un înscris/determinate potrivit unui statut, regulament etc. Deci, procedura ordonanței de plată se aplică creanțelor din raporturi juridice variate, cu condiția ca părțile să aibă calitatea de creditor, respectiv de debitor.
Art. 1014 CPC al. 1 precizează că ordonanța de plată “se aplică creanțelor certe, lichide si exigibile constând in obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate intre un profesionist si o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori in alt mod admis de lege” Iar alin. 2) precizează că 2)Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentului titlu creanțele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvență.
De exemplu, un contract de vânzare-cumpărare sau contract de prestări servicii samd.
Somația de plată. Colaboratorul tău nu achită suma de bani la scadență. Ce ai de făcut?

Pentru a putea formula o cerere de ordonanță de plată în fața instanței de judecată, trebuie sa respecți o procedură prealabilă. De menționat este că ordonanța de plată este o procedură specială reglementată de Codul de procedură civilă, care se judecă cu celeritate față de o acțiune în pretenții, de drept comun.

Procedura prealabilă constă în transmiterea unei somații de plată (notificare de plată) catre colaboratorul care nu si-a indeplinit obligatiile de plata.

Comunicarea somației
Art. 1015: Comunicarea somației
(1)Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, o somație, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.
(2)Această somație întrerupe prescripția extinctivă potrivit dispozițiilor art. 2.540 din Codul civil, care se aplică în mod corespunzător.

De reținut!!! Somația de plată comunicată pe e-mail nu se consideră comunicată conform Codului de procedură civilă si instanța va respinge cererea de ordonanță de plată ca inadmisibilă! Însă, somația de plată comunicată pe e-mail poate avea valoare probatorie într-o acțiune de drept comun, o acțiune în pretenții.

.În situația în care colaboratorul tău nu răspunde în termenul de 15 zile de la data comunicării somației de plată, ce faci?

Daca trec mai bine de 15 zile de la data comunicarii somatiei, se poate formula cerere de emitere a ordonantei de plata.

Formularea cererii de emitere a ordonanței de plată și taxa de timbru judiciar aferentă

Instanța competentă

Art. 1016 CPC : Instanța competentă
Dacă debitorul nu plătește în termenul prevăzut la art. 1.015 alin. (1), creditorul poate introduce cererea privind ordonanța de plată la instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță.

Cuprinsul cererii de ordonanță de plată
Art. 1017: Cuprinsul cererii
(1) Cererea privind ordonanța de plată va cuprinde:
a) numele şi prenumele, precum şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului;
b) numele şi prenumele, codul numeric personal, dacă este cunoscut, şi domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, dacă sunt cunoscute, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar;
c) suma ce reprezintă obiectul creanței, temeiul de fapt şi de drept al obligației de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata şi orice element necesar pentru determinarea datoriei;
d) suma ce reprezintă dobânzile aferente sau alte despăgubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii;
e) semnătura creditorului.
(2) La cerere se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate şi orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia. Dovada comunicării somației prevăzute la art. 1.015 alin. (1) se va atașa cererii sub sancțiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă.
(3) Cererea şi actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte părți sunt, plus unul pentru instanță.

Taxa de timbru
Față de o acțiune de drept comun care are o valoare procentuală din suma pe care o soliciți prin acțiune, taxa de timbru judiciar pentru emiterea ordonanței de plată are o valoare fixă, în cuantum de 200 Lei.

Ce se întâmplă dacă debitorul nu se apără?

Daca ati formulat cerere de ordonanță de plată, debitorul va fi citat de instanță cu privire la proces și totodată, instanța îi va pune în vedere că este OBLIGAT să depună întâmpinare, cu cel puțin 3 zile înainte de termenul de judecată stabilit.
Dacă debitorul nu se conformează dispozițiilor instanței de judecată și nu depune întâmpinare, instanța de judecată, poate considera aceasta ca o recunoaștere a pretențiilor creditorului.

Probele în procedura ordonanței de plată.
Fiind o procedură specială care se desfășoară cu celeritate, procedura ordonanței de plată se judecă pe baza înscrisurilor depuse de părți, a explicațiilor și lămuririlor acestora.

Nu se pot administra proba cu expertiza de orice fel sau proba testimonială.

Soluțiile posibile date de instanța de judecată pe calea ordonanței de plată
Instanța de judecată constată că părțile au ajuns la o înțelegere, în acest caz părțile încheie o tranzacție, iar instanța va pronunța o hotărâre de expedient (hotărâre care consfințește înțelegerea părților).

Închiderea dosarului, în situația în care creditorul declară că a primit plata integral de la debitor
Respinge cererea creditorului, în cazul în care instanța constată că apărările lui debitorului sunt întemeiate sau atunci când instanța constată că pentru a se putea pronunța are nevoie de administrarea unui probatoriu mai complex
Admite cererea, caz în care va fi emisă ordonanța de plată

De reținut!! Ordonanța de plată este executorie, chiar daca aceasta a fost atacată cu cerere în anulare, si are autoritate de lucru judecat provizorie până la soluționarea cererii în anulare.
Dacă vă confruntați cu dificultăți în recuperarea sumelor datorate de partenerii comerciali, nu ezitați să ne contactați pentru asistență și reprezentare în procesul de emitere a ordonanței de plată, asigurându-vă astfel că drepturile dumneavoastră financiare sunt protejate.


Urmăriți-ne și pe rețelele sociale cum ar fi Facebook, Instagram și Tik-Tok pentru resurse educaționale în domeniul juridic și actualizări despre activitatea noastră profesională.

Nici un comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *